Duane-Huntov zakon iz 1915. treba korigirati

Milan Perkovac (Zagreb, Hrvatska), 19. Travanj 2017.

rubrika: Na rubu pameti

U skladu s https://www.britannica.com/technology/Duane-Hunt-law Duane–Huntov zakon u atomskoj fizici je odnos između napona (V ) priključenog na röntgensku cijev i maksimalne frekvencije ν onih X-zraka koje se pri tome emitiraju iz mete u koju su udarili elektroni ubrzani u toj cijevi. Zakon je nazvan po američkim fizičarima William Duaneu i Franklin Huntu. Taj odnos je izražen kao νVe / h, u kojem je e naboj elektrona a h je Planckova konstanta. Ovaj zakon se ponekad naziva i inverzna foto-električna jednadžba.

U granicama u  kojima se h može smatrati konstantnim ovaj zakon je zadovoljavajuće ispravan.

Međutim, budući da je u dva članka ( https://doi.org/10.4236/jmp.2017.83027 ) i ( www.inase.org/library/2015/vienna/bypaper/APNE/APNE-14.pdf ) pokazano da Planckov h ovisi o naponu V, i to prema formuli

h=(µ0 c e2 s02)(1-eV/mc2)/(1-eV/2mc2),

tada se oblik Duan-Huntovog zakona takođe mijenja.

On nakon toga glasi:

ν = Ve / h = [Ve/(µ0 c e2 s02)][1-eV/(2mc2)] / [1-eV/(mc2)],

gdje je s0 = 8.278 692 517 066 260 strukturna konstanta atoma, c = 299792458 m/s je brzina svjetlosti u vakuumu, e = 1.602176565 × 10-19 A×s je naboj elektrona, m = 9.10938291 × 10-31 kg je masa elektrona.

Prema podacima mjerenja, čak i samih Duana i Hunta, te Kulenkampffa, kao i najnoviji podaci NIST-a, potvrđuju ispravnost ove korekcije, posebno pri naponima iznad 20-tak kV.

Prethodni post:

Slijedeći post: