IRB: natječaj za 34 suradnička radna mjesta

Ana Bedalov (Split, Hrvatska), 27. Rujan 2016.

rubrika: Fondovi-Stipendije-Posao-Natječaji

Natječaj za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta na Institutu Ruđer Bošković. ( više na link: www.irb.hr)

 1. poslijedoktorand u Zavodu za teorijsku fiziku, u Laboratoriju za fiziku kondenzirane tvari i statističku fiziku, za rad u području: Entanglement i karakterizacije kompleksnih sustava (statistička fizika), izvršitelj/-ica
 2. poslijedoktorand u Zavodu za teorijsku fiziku, u Grupi za fiziku čestica i kozmologiju, za rad u području: fenomenologija na čestičnim sudaračima kao i fizika izvan Standardnog Modela, 1 izvršitelj/-ica
 3. asistent u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, u Laboratoriju za nuklearnu fiziku, za rad u području eksperimentalne nuklearne fizike; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
 4. poslijedoktorand u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, u Laboratoriju za interakcije ionskih snopova, za rad u području eksperimentalne fizike ionskih sklopova; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
 5. asistent u Zavodu za fiziku materijala, u Laboratoriju za tanke filmove, za rad u području pripreme i istraživanja tankih filmova, te samouređenih poluvodičkih nanostruktura u staklenim matricama; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
 6. asistent u Zavodu za fiziku materijala, u Laboratoriju za poluvodiče, za rad u području istraživanja novih materijala, 1 izvršitelj/-ica
 7. poslijedoktorand u Zavodu za fiziku materijala, u Laboratoriju materijala za konverziju energije i senzore, za rad na istraživanju tankih filmova metal-oksid poluvodiča, prvenstveno ZnO i TiO2, te dobivanju i optimiziranju raznih nanostruktura od tih materijala, 1 izvršitelj/-ica
 8. asistent u Zavodu za fizičku kemiju, u Grupi za računalne bioznanosti, asistent/ica će modelirati rast tkiva i odgovor na kemijski podržaj, te doprinositi razvoju metoda analize podataka i slika, 1 izvršitelj/-ica
 9. asistent u Zavodu za fizičku kemiju, u Grupi za računalne bioznanosti, asistent/ica će istraživati neadiabatsku molekularnu dinamiku u pobuđenim stanjima,1 izvršitelj/-ica
 10. asistent u Zavodu za fizičku kemiju, u Laboratoriju za kemijsku i biološku kristalografiju, za rad na istraživanjima novih metal-organskih sustava s ligandima s podešenim svojstvima pogodnim za primjenu, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
 11. asistent u Zavodu za fizičku kemiju, u Laboratoriju za zelenu sintezu,  asistent/ica će raditi na sintezi te strukturnoj i spektralnoj analizi ciklopaladiranih kompleksa, 1 izvršitelj/-ica
 12. asistent u Zavodu za fizičku kemiju, u Laboratoriju za magnetsku rezonanciju, za rad na istraživanjima magnetskih svojstava novih materijala ESR/EPR spektroskopijom (jedan spektrometar je kapitalna oprema Republike Hrvatske), radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
 13. asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Laboratoriju za biomimetičku kemiju, za rad na sintetsko-organskoj kemiji, područje asimetričnih organokatalitičkih reakcija; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
 14. asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Laboratoriju za biokemiju proteina i molekulsko modeliranje, za rad na istraživanju interakcija ljudske dipeptidil-peptidaze III s potencijalnim proteinskim interaktorima i malim molekulama, 1 izvršitelj/-ica
 15. asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Laboratoriju za sintetsku organsku kemiju, za rad u području organske sinteze, supramolekulske kemije i fotokemije biološki aktivnih molekula, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
 16. asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Grupi za računalnu organsku kemiju i biokemiju, za rad na računalnom proučavanju strukture i funkcije bioloških sustava odgovornih za nastanak i razvoj neurodegenerativnih bolesti, 1 izvršitelj/-ica
 17. asistent u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, u Laboratoriju za biomolekularne interakcije i spektroskopiju, za rad u području sinteze i spektroskopske karakterizacije novih cijaninskih boja, 1 izvršitelj/-ica
 18. asistent u Zavodu za kemiju materijala, u Laboratoriju za procese taloženja, za rad na istraživanjima kinetike i mehanizama taloženja slabo topljivih soli relevantnih za proces biomineralizacije, 1 izvršitelj/-ica
 19. asistent u Zavodu za kemiju materijala, u Laboratoriju za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva, za rad u području metaliranih biokonjugata, radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
 20. asistent u Zavodu za kemiju materijala, u Laboratoriju za biotehnologiju u akvakulturi, za rad u području biotehnologije, 1 izvršitelj/-ica
 21. asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za biofiziku stanice, za rad u području biofizike stanice, 1 izvršitelj/-ica
 22. asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, za rad u području (pato)fiziologije i genetike serotoninskog sustava, 1 izvršitelj/-ica
 23. asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za biofiziku stanice, za rad u području biofizike stanice, 1 izvršitelj/-ica
 24. asistent u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za strukturu i funkciju heterokromatina, za rad na problematici centromerne genomike, 1 izvršitelj/-ica
 25. poslijedoktorand u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za evolucijsku genetiku, za rad u području genske regulacije, 1 izvršitelj/-ica
 26. poslijedoktorand u Zavodu za molekularnu biologiju, u Laboratoriju za molekularnu genetiku, za rad u području molekularne mikrobiologije, 1 izvršitelj/-ica
 27. asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za mitohondrijsku bioenergetiku i dijabetes, za rad na problematici utjecaja Estrogena i Sirt 3 proteina u obrani organizma od oksidativnog stresa, 1 izvršitelj/-ica
 28. asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za naprednu genomiku, za rad na problematici funkcionalne analize genetičkih i epigenetičkih biljega urođene imunosti kod kronične plućne bolesti i karcinoma pluća, 1 izvršitelj/-ica
 29. asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za eksperimentalnu terapiju, za rad na problematici uloge transporta kalija u proliferaciji i osjetljivosti na lijekove tumorskih i tumorskih matičnih stanica te time povezanim mehanizmima, relevantnima za razvoj novih selektivnih lijekova za liječenje tumora, 1 izvršitelj/-ica ž
 30. asistent u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za molekularnu neuropsihijatriju, za rad na problematici molekularne podloge, genomskih i glikanskih biomarkera u PTSP-u, 1 izvršitelj/-ica
 31. poslijedoktorand u Zavodu za molekularnu medicinu, u Laboratoriju za molekularnu virologiju i bakteriologiju, za rad na temeljnim istraživanjima humanog papiloma virusa (HPV), 1 izvršitelj/-ica
 32. asistent u Centru za istraživanje mora, Laboratoriju za evolucijsku ekologiju, za rad u području ekologije, fiziologije fitoplanktona, evolucije morskih organizama i napredne mikroskopije; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica
 33. asistent u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, u Laboratoriju za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva, za rad na problematici analitike i biogeokemijskog ponašanja tragova odabranih farmaceutskih spojeva i njihovih transformacijskih proizvoda u okolišu, 1 izvršitelj/-ica
 34. asistent u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, u Laboratoriju za biološke učinke metala, za rad na problematici primjene novih bioindikatorskih organizama i biomarkera u procjeni kakvoće akvatičkih ekosustava, posebno s naglaskom na izloženost metalima, 1 izvršitelj/-ica

 

Prethodni post:

Slijedeći post: